Eestis tegutseb õigusabiturul kahte liiki ettevõtjaid – advokaadid ja juristid ehk advokaadibürood ja õigusbürood. Meedias ja tavasuhtluses tihtipeale samastatakse advokaadibürood ja õigusbürood, mis meie arvates on vale. Alljärgnevalt on toodud lühike ülevaade advokaadibüroo  ja õigusbüroo erinevustest ning põhjustest miks neid kahte mõistet ei tohiks samastada.

Advokaadibüroo saab asutada ainult Eesti Advokatuuri liikmeks olev vandeadvokaat, kellel on magistrikraadile vastav haridus õigusteaduses ning kes on aus ja kõlbeline. Õigusbüroo võib asutada igaüks s.t ka isik kellel puudub igasugune õigusalane kõrgharidus või kõrgharidus üleüldse.

Advokaati eristab muudest õigusteenuse pakkujatest kontrollitud hariduse ja teadmiste kvaliteet (vaja on sooritada eksam Eesti Advokatuuri astumisel ja kõrgema kutsenimetuse saamiseks). Samuti on advokaadid kohustatud pidevalt oma teadmisi täiendama ning selle kohustuse täitmist jälgitakse Eesti Advokatuuri poolt. Õigusbüroo töötajatel taolist teadmiste kontrolli ja täiendamise kohustust ei ole.

Advokaadid peavad omama kohustuslikus korras kutsekindlustust, mis katab nende kutsetegevusest tekkivad riskid (näiteks võimalik kahju kliendile), õigusbürood taolist kindlustust omama ei pea ja üldjuhul neil see ka puudub.

Lisaks eeltoodule alluvad advokaadid Eesti Advokatuuri aukohtu järelevalvele s.t kui kliendil on kaebusi advokaadi tegevuse suhtes, siis on tal võimalik sellest teavitada Eesti Advokatuuri juhatust või aukohut, kes kontrollivad kas advokaadi tegevuses võis leiduda minetusi. Õigusbüroodel taoline regulatsioon puudub.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et advokaadibürood koosnevad kontrollitud teadmiste kvaliteediga isikutest, nad alluvad kontrollile ja omavad vastutust kliendi ees. Õigusbürood seevastu  võivad koosneda suvalise hariduse ja taustaga isikutest, kellel võivad puududa kontrollitud tasemega õigusalased teadmised ja kohustus neid regulaarselt täiendada, samuti puudub neil kutsekindlustus ja vastutus kutseorganisatsiooni ees.

Seega saab iga õigusteenuse soovija ise valida kindla kvaliteedi ja kontrollimata kvaliteediga teenuse vahel.