Lepinguõiguse olulisemad valdkonnad on võõrandamisleping (sh müügileping, kinkeleping), kasutusleping (sh üürileping, rendileping, laenuleping), käsundusleping (sh töövõtuleping, ehitusleping), samuti aga mitmed muud teenuste osutamise lepingud. Võlaõigus reguleerib lisaks kahjude hüvitamisega seonduvat.

HETA advokaadid abistavad igapäevaselt kliente selliste õigusteadmisi nõudvate ülesannete täitmisel nagu lepingute koostamine ja analüüs, õiguslike arvamuste andmine juba sõlmitud või kavandatavate lepingute kohta. Võlaõigusega seotud vaidlustes on advokaadi ülesandeks tihtipeale ka nõudekirja koostamine või sellele vastamine, kahjunõude formuleerimine, kahju hüvitamise taotluse alusel läbirääkimiste pidamine, samuti klientide esindamine kohtus.

Loe rohkem

Anname nõu osa või aktsia võõrandamistehingute juures, kapitali suurendamise ja vähendamise ning ühingute ühinemise ja jagunemise protsessi käigus. Samuti võite toetuda meie kompetentsile juhatuse ja nõukogu liikmete lepingute koostamisel ning juhatuse ja nõukogu nõustamisel erinevates ühingut puudutavates küsimustes.

Loe rohkem

Kinnisvara ja ehitusõigus hõlmab endas nii detailplaneeringute algatamist, nende läbiviimist ja vaidemenetlust kui ka valminud ehitistega seonduvaid lepinguid. Abistame oma kliente nii kinnisvara üüri- kui ka müügilepingute koostamisel kui ka nendega seotud läbirääkimistel ning esindame klienti vajadusel kohtus või üürikomisjonis.

Ehitusõigus hõlmab nii ehitaja sõlmitava pea- või alltöövõtulepingu sõlmimist, sellega seotud läbirääkimisi kui ka vajadusel esindamist kohtus.

Loe rohkem

Pakume Teile nõustamist kõikides perekonda puudutavates menetlustes nagu abielu sõlmimine ja lahutamine, ühisvara jagamine, samuti elatist ja lapse hooldusõigust puudutavates küsimustes.

Muu hulgas aitame koostada pärimislepinguid, testamente, suhelda pärimismenetluse kestel notari ja teiste (kaas)pärijatega ning lahendada küsimusi seoses pärandi jagamisega.

Loe rohkem

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile kui oma kliendile kiiret ja efektiivset vaidluste lahendamist. Püüdleme alati selle poole, et jõuaksite Teie huvidest lähtuvale tulemusele võimalikult stressivabalt ja kuluefektiivselt isegi juhul, kui vaidlus ei lahene läbirääkimiste teel ja tuleb minna kohtusse.

Meie advokaadid omavad aastakümnete pikkust kogemust kohtuvaidlustes kõikides kohtuastmetes.

Loe rohkem

Võite julgesti meie hoolde usaldada töölepingute koostamise, muutmise ja olemasolevate töölepingute auditeerimise. Ühtlasi pakume töölepinguga seotud teiste lepingute koostamise ja analüüsimise teenust – jutt käib ametijuhenditest, töö sisekorraeeskirjadest, konfidentsiaalsus- ja konkurentsikeelu lepingutest ning muust sarnasest.

Ühtlasi esindame Teid töövaidlusega seotud küsimustes nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus.

Loe rohkem

Vajadusel abistame Teid võlgade sissenõudmisel nii kohtueelses faasis kui ka kohtumenetluse käigus. Meie sihiks on Teie huvide kaitse kõige efektiivsemal viisil, olgu küsimus siis võlgnikule nõuete esitamises või Teile saadetud võlanõudele vastuväite koostamises. Kindlasti oleme me Teie jaoks olemas ka siis, kui asi peaks kohtusse jõudma.

Loe rohkem

Haldusõigus ja riigiõigus on valdkonnad, millesse kuuluvaid vaidlusi lahendab reeglina halduskohus. Siiski on mitmete õiguste kaitsel otstarbekas eelnev ja lihtsam nn kohtueelne menetlus ehk kohtuväline menetlus (nt. vaidemenetlus, haldusakti andmise taotlemine, avalduse esitamine), kus HETA advokaadid saavad oma kliente esindada ja abistada.

Maksuõigus hõlmab küsimusi ja vaidlusi sellistes valdkondades nagu maksu kohaldamine, maksu määramine, maksu arvestamine, maksu tasumine jt. Tolliprotseduurid ja tollimaksud võib eraldi kokku võtta nimetuse alla tolliõigus. Nii maksu- kui tolliõiguse vallas on HETA advokaatidel kogemused klientide esindamisel.

Erastamisõigus on haldusõiguse ja tsiviilõiguse piirimail asuv õigusvaldkond, mis Eesti õigusruumis omab endiselt olulist staatust. Kas maa tagastamine, maa erastamine, eluruumi tagastamine või eluruumi erastamine – kõigis nimetatud küsimustes saavad HETA advokaadid pakkuda kvaliteetset õigusabi.

Planeerimisõigus ja ehitusõigus hõlmavad õigusküsimusi, mille objektiks võivad olla ehitis, hoone, rajatis, projekt või projekteerimine, planeerimine (sh nt detailplaneering, üldplaneering). Tihtipeale aitab nimetatud valdkondades aegsasti vormistatud korrektne leping ära hoida tülikaid hilisemaid vaidlusi, seepärast soovitame oma klientidel ehitusalaste probleemidega pöörduda advokaadi poole võimalikult varases staadiumis.

Avaliku teenistuse õigus on tööõigusega sarnanev avaliku õiguse haru, milles reguleeritakse teenistuja suhet riigi kui tööandjaga.

Haldusvaidlustes on HETA advokaatidel kogemused nii haldusorgani kui ka üksikisiku esindamisel.

Loe rohkem

Tahame või ei taha, vahel võib äritegevus kaasa tuua ka pankroti. Meie saame omalt poolt seda ebamugavat protsessi pehmendada, kaitses Teie huvisid pankrotimenetluses nii võlausaldajana kui ka enampakkumistel. Pankrotiga seoses pakume oma teenuseid võlanõude-pankrotihoiatuse koostamisel, pankrotiavalduse esitamisel kohtule, Teie esindamist võlausaldajate üldkoosolekul ja pankrotitoimkonnas.

Riigihanked on haldusõiguse erivaldkond. Riigihanke edukaks korraldamiseks on tihtipeale vaja spetsiifilisi õigusteadmisi. HETA advokaadid osutavad paljudele klientidele õigusabi, kui eesmärgiks on riigihange tervikuna või nt. riigihanke vaidlustamine, riigihanke korraldamine, riigihanke läbiviimine, pakkumise kutse dokumentide vormistamine, jne.

Meie meeskonna teadmiste- ja kogemuspagasi põhjal saame Teid assisteerida nii riigi- kui ka muude hangete läbiviimisel alates pakkumise ettevalmistamisest, hanke väljakuulutamisest kuni võitja valimiseni. Loomulikult hõlmab meie pakutav teenus ka nõustamist võimalikes hankega seotud vaidlustes ning Teie kui pakkuja igakülgset konsulteerimist hankemenetluses.

Loe rohkem