Käesolevad andmekaitsetingimused kehtestavad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted ning reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi IKÜM) ja isikuandmete kaitse seadusele (edaspidi IKS).

Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab vastutav töötleja, milleks on OÜ Advokaadibüroo HETA (registrikood 10285794) (edaspidi HETA), aadress Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik.

Andmekaitsetingimused ei reguleeri juriidiliste isikute kohta käivate andmete töötlemist.

1. Mõisted

1.1 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.2 Andmesubjekt – füüsiline isik, kes külastab ja kasutab veebilehekülge ning kelle andmeid veebilehekülje kasutamise seansi kestel kogutakse ja/või kes peab HETA’ga teenuse osutamise lepingu lepingueelseid läbirääkimisi või on sellise lepingu pooleks või sõlmimiseks õigustatud isikuks.

1.3 Vastutav töötleja – HETA, kes isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab ning määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.4 Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

1.5 Veebilehekülg – www.heta.ee, mida käitab HETA.

1.6 Teenus – HETA pakutav õigusabiteenus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemise eesmärk

2.1 Isikuandmeid kogutakse elektrooniliselt veebilehekülje kontakvormi kaudu päringu saatjaga teenuse osutamiseks sõlmitava lepingu lepingueelsete läbirääkimiste algatamiseks ja pidamiseks HETA poolt päringule vastamise teel.

2.2 Isikuandmeid kogutakse e-posti vahendusel või kirjalikult teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks vajalikke isikuandmeid ei koguta veebilehekülje kaudu ega veebilehe kasutamise seansi kestel. Sellise lepingu sõlmimiseks ja hilisemaks täitmiseks vajaminevaid isikuandmeid kogutakse lepingueelsete läbirääkimiste ja vajadusel täiendavalt lepingu täitmise käigus.

2.3 Isikuandmete kogumine teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks toimub andmesubjekti isikusamasuse tuvastamiseks, lepingu täitmiseks ja dokumentide kättetoimetamiseks.

2.4 Füüsilisest isikust juriidilise isiku esindaja on käesolevate andmekaitsetingimuste kohaselt käsitatav andmesubjektina üksnes ulatuses, mis puudutab juriidilise isiku esindaja nime, isikukoodi ja sünniaega. Juriidiline isik ei ole IKÜM kohaselt andmesubjektiks, mistõttu käesolevad andmekaitsetingimused juriidilise isiku andmete töötlemisele ei kohaldu.

2.5 Võrguidentifikaatori ja asukohateabe andmeid ei seota füüsilise isiku tuvastamist võimaldava teabega.

3. Kogutavate isikuandmete loetelu

3.1 Päringu saatmisel veebilehekülje kontaktvormi kaudu kogutakse andmesubjektilt nimi ja e-posti aadress päringule vastamiseks. Päringu saatmisel nii veebilehekülje kui ka HETA veebilehel näidatud e-posti aadresside kaudu eeldatakse, et andmesubjekt annab oma nõusoleku saadetud andmete töötlemiseks.

3.2 Teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutakse andmesubjektilt:

3.2.1 nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

3.2.2 sünnikuupäev;

3.2.3 isikukood;

3.2.4 elukoha aadress;

3.2.5 isikut tõendava dokumendi koopia;

3.2.6 muud andmed, mida esitatakse teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning HETA seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.3 Andmesubjektilt ei koguta eriliigilisi isikuandmeid, kuid selle vältimatul vajadusel kogutakse ja töödeldakse neid üksnes andmesubjektilt saadud nõusoleku alusel.

3.4 Andmesubjekti poolt ülal punktis 3.2 loetletud isikuandmete esitamata jätmisel, võib isiku tuvastamine ja lepingu täitmine osutuda ebapiisavate isikuandmete tõttu võimatuks, mis juhul võib HETA keelduda lepingu sõlmimisest või teenuse osutamisest.

4. Õiguslik alus

4.1 Isikuandmete töötlemise aluseks on:

4.1.1 andmesubjekti osalusel lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

4.1.2 isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks;

4.1.3 isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.

5. Andmete säilitamine

5.1 Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

5.2 Raamatupidamisdokumentides kajastuvaid isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise korraldamise kohustusest tulenevalt kuni 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui raamatupidamisdokument väljastati, koostati või jõustati.

6. Andmete edastamine kolmandatele isikutele

6.1 Andmesubjekti nõusolekuta võib isikuandmeid edastada järgmistele kolmandatele isikutele:

6.1.1 selleks seadusest tulenevad õigust, pädevust ja põhjendatud vajadust omavad asutused, seal hulgas kohus või järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutused;

6.1.2 õiguslike nõuete koostamisel ja esitamisel või neile vastamisel HETA’t esindavad isikud.

6.2 Isikuandmete edastamine toimub muudel juhtudel üksnes andmesubjekti kirjalikul nõusolekul.

6.3 Tehnilisi andmeid, mis puudutavad veebilehekülje kasutamist, edastatakse kasutusstatistika kogumist ja analüüsi pakkuvad teenusepakkujatele.

7. Turvalisus

7.1 Vastutav töötleja käsitab kõiki käesolevate andmekaitsetingimuste alusel kogutavaid isikuandmeid konfidentsiaalsena ega avalda neid ilma andmesubjekti eelneva kirjaliku nõusoleku

7.2 Vastutav töötleja ei vastuta turvalisusnõuete rikkumise eest, kui selle rikkumise on tinginud andmesubjekti enda tegevus.

8. Andmesubjekti õigused

8.1 Andmesubjektil on õigus:

8.1.1 oma andmetega tutvuda;

8.1.2 saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;

8.1.3 nõuda ebaõigete andmete parandamist ja täiendamist;

8.1.4 nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist;

8.1.5 esitada vastuväited;

8.1.6 andmeid üle kanda;

8.1.7 pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse (Andmekaitse Inspektsioon) ja/või halduskohtu poole.

8.2 Kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

8.3 Isikuandmete töötlemiseks õigusliku aluse puudumisel, võib andmesubjekt nõuda enda kohta käivate andmete kasutamise lõpetamist, kustutamist või andmetele ligipääsu võimaldamise lõpetamist. Sellekohane taotlus tuleb esitada taotluse esitaja poolt allkirjastatuna digitaalselt või omakäelise allkirjaga. Vastutav töötleja esitab taotlusele vastuse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vajadusel võib seda ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse aluseks olevaid asjaolusid. Taotlust ei rahuldata, kui:

8.3.1 see võib kujutada ohtu andmesubjekti kaitsele või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitsele;

8.3.2 see võib takistada õiguskaitseorganite tööd;

8.3.3 see ei ole võimalik;

8.3.4 see on vajalik tsiviilõiguslike nõuete täitmise tagamiseks.

8.4 Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes või taotluste esitamiseks, on andmesubjektil pöörduda vastutava töötleja poole kasutades e-posti aadressi heta@heta.ee.

8.5 Vastutav töötleja võib käesolevaid andmekaitsetingimusi ajakohastada, muuta ning täiendada, teavitades sellest kõiki puudutatud isikuid.