Advokaadibüroo HETA esindas edukalt klienti väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel sõlmitud raamlepingu ligikaudse maksumusega 3,5M tühisuse tuvastamise nõudes.

Hankija põhjendas raamlepingu sõlmimist koostöökokkuleppe olemasoluga sarnasel tegevusalal tegutseva asutusega. Koostöökokkuleppe eesmärk oli patsiendi uuringumeetodite ühtlustamine. Kuna partnerasutus kasutas konkreetset uuringumeetodit, siis korraldas hankija väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse sama uuringumeetodit võimaldavate mõõtevahendite hankimiseks. Hankija eeldas, et kuna konkreetsete mõõtevahendite turustamise võimekus on vaid ühel ettevõtjal ning koostöökokkulepe seab eesmärgiks vastava uuringumeetodi ühtlustamise, on see piisav alus sõlmida raamleping partnerasutusele samu mõõtevahendeid tarniva ettevõtjaga ilma avatud hanget korraldamata. Halduskohus eeltoodud käsitlust ei jaganud, sest raamlepingu sõlmimise otsustuse aluseks olev koostöökokkulepe ei ole käsitatav tehnilise põhjusena riigihangete seaduse § 49 lg-e 1 p 2 tähenduses.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse läbiviimine on oma olemuselt rangelt erandlik ja piiratud hankemenetluse liik. Selle hankemenetluse läbiviimise eeltingimuseks on teatava tehnilise põhjuse olemasolu, seisnedes mõne eksklusiivse eseme käsutamises ja tarnimise võimekuses, mille tõttu saab hankelepingu sõlmida ainult ühe ettevõtjaga. Teise eeltingimuse täitmiseks peab puuduma eksklusiivsele esemele mõistlik alternatiiv. Kolmandaks, ei tohiks hangitava eseme eksklusiivne olemus hankija seatud hanketingimustes mõjuda kunstlikult kitsendavalt selliselt, et hangitavate asjade ning teenuste konkurentsi olemasolul vastaks tingimustele vaid üks ettevõtja. Eelnev tuleneb nii Riigikohtu kui ka Euroopa Kohtu praktikast.

Advokaadibüroo HETA abiga vaidlustati hankija poolt sõlmitud raamleping. Kohus tuvastas, et kliendi tarnitavad mõõtevahendid võimaldavad küll teist tüüpi uuringumeetodit, kuid mõlema uuringumeetodiga järeldatava tulemuse suhtes toimivad mõõtevahendid oma funktsioonilt samaväärselt. Ehk mõlemas uuringumeetodis kasutatavate mõõtevahenditega on võimalik kontrollida sama asjaolu. Seetõttu leidis kohus, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse liigi kasutamine ei olnud lubatav ega põhjendatud, sest konkurentsi piiramise erandile tuginemiseks puudus alus.

Teet Lehiste

Advokaat