01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Selleks, et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata ühisvara koosseis. Siinkohal võib määravaks saada ka eelmise perekonnaseaduse regulatsioon (PKS1995), mis erines mõnevõrra tänasest seadusest lahusvara määratlemise aspektist.

Kehtiva seaduse kohaselt ei kuulu ühisvara koosseisu kummagi abikaasa lahusvara, milleks on näiteks abikaasa omandis enne abiellumist olnud vara või vara, mille abikaasa on abielu kestel omandanud kinke alusel või pärimise teel. Samane oli regulatsioon PKS1995-s, kuid selle erisusega, et lahusvaraks loeti ka vara, mille abikaasa oli omandanud pärast abielusuhete lõppemist. Määrav polnud seega aeg, millal abielu lahutati, vaid see, millal lõppesid pooltevahelised abielusuhted.

Riigikohtu praktika kohaselt peeti abielusuhete lõppemiseks PKS1995 järgi nii isiklike kui ka varaliste suhete lõppemist, mille osas on täpse joone tõmbamine praktikas aga tihtipeale keerukas. Kui isiklike suhete lõppemisele viitab kindlasti uue suhte loomine, siis varaliste suhete olemasolu või puudumise tuvastamine on ilmselt komplitseeritum. Ennekõike võib siiski abielusuhete olemasolule viidata perekonna ühise eluaseme olemasolu, kuid küsitavateks võivad jääda juhtumid, kus eluase jääb ühiseks, vaatamata muude suhete puudumisele.

Selles osas on täna kehtiv seadus ühisvara- ja lahusvara piiritlemisel selgem. Kõik, mis on omandatud abielu sõlmimise ja selle lahutamise vahelisel perioodil, on ühisvara. Näiteks olukorras, kus abikaasad elavad juba aastaid lahus, kuid üks abikaasadest omandab näiteks sõiduki, siis on tegemist ühisvarasse kuuluva sõidukiga. Küll aga on PKS1995 regulatsioon siiski aktuaalne ka täna, kuivõrd lahutatakse abielusid või jagatakse vara suhetes, milles abielusuhted on lõppenud enne 01.07.2010 seaduse jõustumist.

Meeli Rondel

Advokaat