Advokaadibüroo HETA Biin ja Pihlakas nõustas klienti (hankijat) riigihanke läbiviimisel tõusetunud vaidluses kohtumenetluses. Üks pakkujatest soovis vaidlustada hankedokumendid kuivõrd need ei loonud väidetavalt võrdseid võimalusi kõikidele pakkujatele. Kohtuvaidluses tekkis küsimus kas vaidlustus hankedokumentidele oli esitatud tähtaegselt või mitte.

Riigihanke hankedokumentide vaidlustamise tähtaega reguleerib riigihangete seaduse (edaspidi nimetatud kui „RHS“) § 121 lg 1, mis sätestab, et:

„Vaidlustus peab olema laekunud vaidlustuskomisjonile seitsme tööpäeva jooksul arvates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist. Vaidlustus hanke alusdokumendi peale peab olema laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne hankemenetluses osalemise taotluste, pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtpäeva.“

Praktikas on korduvalt tõusetunud küsimus kuidas tõlgendada ülalviidatud paragrahvi esimeses lauses toodud 7 tööpäevast tähtaega ja teises lauses toodud 3 tööpäeva pikkust tähtaega.

Kas vaidlustus on esitatud tähtaegselt kui see on esitatud 7 tööpäeva jooksul õiguste rikkumisest teada saamisest? Kas vaidlustus on esitatud tähtaegselt kui see on esitatud vähemalt 3 tööpäeva enne osalemise taotluse, pakkumuse jne esitamise tähtpäeva? Tihtilugu on eelviidatud paragrahvi tõlgendatud valesti ja vaadatud sätte esimeses ja teises lauses toodud tähtaegu eraldiseisvatena.

Pakkuja õiguste rikkumisest teadasaamise tähtaeg hakkab üldjuhul kulgema hankedokumentide kättesaamisest arvates (kas hankedokumentide allalaadimisega riigihangete registrist või hankedokumentide väljavõtmisega hankija käest). Sõltuvalt sellest millal pakkuja võtab hankedokumendid välja ja millal on pakkumuste esitamise tähtpäev võib juhtuda, et pakkumuse esitamiseks on aega vähem kui 7 tööpäeva ja sellisel juhul peab pakkuja jälgima, et vaidlustuse esitamise soovi korral oleks pakkumuste esitamiseni aega rohkem kui 3 tööpäeva, sest vastasel juhul ei saa ta enam vaidlustust vaidlustuskomisjonile esitada.

Tallinna Ringkonnakohus on haldusasjas nr 3-11-3003 ja Tartu Ringkonnakohus haldusasjas nr 3-12-1922 asunud seisukohale, et RHS § 121 lg 1 esimeses ja teises lauses toodud tähtaegu peab vaatama koos s.t teineteist täiendavalt. Juhul kui pakkuja riigihankemenetluses leiab, et hankedokumendid võivad rikkuda tema õigusi, siis peab ta esitama vaidlustuse riigihangete vaidlustuskomisjonile 7 tööpäeva jooksul alates hetkest kui ta sai teada või pidi teada saama tema õiguste rikkumisest. Samas peab vaidlustaja silmas pidama seda, et RHS § 121 lg 1 teises lauses toodud 3 tööpäevane tähtaeg mahuks esimeses lauses toodud 7 tööpäeva pikkuse tähtaja sisse.

Taoline kaebeõiguse piiramise eesmärk on tagada riigihanke kiire läbiviimine ja see, et hankijat ei üllatataks näiteks pakkumuste avamisel kaebusega hanke alusdokumentide peale. Hankijal peab olema hanke esimese poole jooksul võimalus teada saada kõikidest võimalikest probleemidest hanke dokumentidega ja seeläbi on hankijale antud võimalus hanke alusdokumente muuta või muul viisil tagada hanke kiire ja sujuv läbiviimine.

Ülaltoodud seisukohta kinnitab ka Tallinna Ringkonnakohtu 19.04.2013. a määrus haldusasjas nr 3-13-771 ja sellele esitatud kaebuse jättis Riigikohtu halduskolleegium 24.04.2013. a määrusega haldusasjas nr 3-7-1-3-224-13 menetlusse võtmata kuivõrd alama astme kohtud olid RHS § 121 lg 1 tõlgendamise küsimuse õigesti lahendanud.

Alan Biin

Vandeadvokaat

Loe lisaks:

Riigihanke vaidluste ohud ja võimalused

Riigihange nõuab kiireid otsuseid

Saamata jäänud tulu tõendamine – oletuslikud argumendid piisavad