Riigihanke võitmine on ettevõtjale äärmiselt oluliseks eduteguriks, kuna reeglina tagatakse riigihanke tulemusel sõlmitava lepinguga hanke võitjale mitmeks aastaks tellimused. Jätkuva majandusliku ebakindluse olukorras on oluline seegi, et tellija maksehäire risk on seejuures praktiliselt olematu. Selline aastateks saadud kindlustunne võimaldab kavandada investeeringuid ning selle kaudu oma konkurentsivõimet kasvatada. Seetõttu on iga ettevõtja jaoks oluline leida vastus küsimusele, mis on see, mis määrab ära riigihanke võitja.

Lihtsustatud vastuse sellele küsimusele võib sõnastada nii, et võitja on see, kellele hanke korraldaja poolt koostatud hanketingimused kõige paremini sobivad. Hanketingimuste sobivus võib tuleneda erinevatest asjaoludest. Kuigi üldpõhimõtte kohaselt peab riigihangetele olema vaba juurdepääs võimalikult paljudel ettevõtjatel, on siiski hanke korraldajal õigus määrata kindlaks need kriteeriumid, millele peab vastama see ettevõtja, kes hankel osaleda soovib. Juba ainuüksi selliste kriteeriumite kehtestamine – varasemad kogemused, minimaalselt nõutav eelnev käive, kindlate oskustega spetsialistide või eritehnika olemasolu jne – võib nii mõnegi konkurendi osalemise hankes välistada. Teine hulk kriteeriume seondub sellega, milliseid nõudmisi esitatakse riigihankega ostetavale teenusele või tootele. Isegi kui mitu konkurenti suudavad samade tunnustega tooteid valmistada, võib ühe ettevõtte konkurentsieelis tuleneda juba ainuüksi tootmiskulude struktuurist. Samuti on oluline see, kui kiiresti tuleb tellimusi igakordselt täita ja milliseid kulutusi tuleb teha transpordile, asjade kätte toimetamisel hankijale. Kõigist neist kriteeriumitest sõltub lõpuks see, millise hinnaga suudab keegi oma pakkumise esitada ja millist lisaväärtust oma pakkumisele anda.

Minu enda kogemusest on üks viimaseid juhtumeid seotud sellega, et hankija soovis osta hinnalist tootmisvahendit, mis koosnes mitmest seadmest. Seejuures pakkus hankija (riigihanke korraldaja) välja, et kui pakkumise tegija seadmetega sobib kokku hankijal olemasolev seade, võib pakkumise esitada ka ilma hankijal juba olemasoleva seadmeta ning tulevikus kasutada hankija seadet. Hankijal olemasolev seade oli hanketingimustes kirjeldatud konkreetse tootemudeli nime kaudu aga ka selle seadme töövõimsuse kaudu. Probleem tõusetus sellest, et hankija poolt märgitud töövõimsus oli väiksem kui seadme mudeli nime järgi interneti vahendusel avaldatud töövõimsus. Erinevad ettevõtjad lahendasid olukorra erinevalt. Ühed lähtusid sellest, et usaldasid hankija poolt avaldatud andmeid, teised aga interneti vahendusel avaldatud töövõimsuse näitajat. See ettevõte, kes arvestas internetiandmetega sai esitada enda poolt hinnapakkumise hankijal olemasoleva seadme maksumuse võrra odavamalt ja see, kes usaldas hankija andmeid pidi oma seadmetele lisama ka sama funktsiooniga seadme hinna, mis hankijal juba olemas oli aga piiratud töövõimsuse tõttu tarnitava seadmega ei sobinud.

Selgus sellesse olukorda saabus alles ringkonnakohtus, kus kohus ütles, et lähtuda tuleb sellest, mida hanke korraldaja on ise avaldanud. Kõik riigihankel osalejad peavad saama usaldada hankijat ja tema poolt esitatud andmeid ning ei pea interneti abiga kontrollima, kas hankija avaldatud andmed on õiged või mitte. Selline kohtu seisukoht tähendas seda, et ettevõtja, kes esitas oma pakkumuse internetist leitud andmetele tuginedes, pidi tõdema, et tema pakkumus ei vastanud hankija poolt ette antud tingimustele ning seetõttu ei saanud ta hankemenetluses osalemist jätkata.

Seega tuleb riigihankel osalejatel tutvuda väga tähelepanelikult nende andmetega, mis on avaldatud hanke korraldaja poolt koostatud dokumentides. Muuhulgas tuleb hinnata seda, kas kõik piirangud hankel osalemiseks on põhjendatud ning kas hankija kehtestatud nõudmised ostetavale asjale või teenusele on põhjendatud. Kui ilmneb, et riigihanke tingimused on mõnele konkurendile põhjendamatult soodsad, siis on põhjust küsida hankijalt selgitusi või vajadusel pöörduda vaidlustusega Riigihangete vaidlustuskomisjoni poole. Kiire reageerimise korral on võimalik saavutada põhjendamatute tingimuste väljajätmine ja tagada endale võrdne võimalus riigihankel osalemiseks. Võidab see, kellele hanketingimused kõige paremini sobivad.

Ahti Kuuseväli

Advokaat

Loe meie blogist lisaks:

Riigihanke vaidlustamise tähtaeg

Riigihange nõuab kiireid otsuseid

Riigihanke vaidluste ohud ja võimalused